A nova Xunta de Galicia

16, Decembro 2009

O 18 de decembro do ano pasado entreguei toda a documentación para ser 
valorado da minusvalía que padezo, polos servizos da Consellería de 
Igualdade e Benestar, hoxe Consellería de Traballo e Benestar, da provincia 
de Ourense, sen que ata o día de hoxe recibise comunicación algunha nin de 
que se iniciase o expediente, nin fun chamado para facer a valoración 
correspondente polos inspectores da dita Consellería, e non vaía a pensar, 
que o meu caso non é grave, que si o é: padezo cancro de colón, e 
posiblemente cando me avisen xa estarei enterrado, se as cousas seguen coma 
de ata de agora e iso que se nós prometeu polo Partido Popular que os 
enfermos de cancro íamos a ter prioridade. Vaía por Dios, e vou eu e cremo, 
coma se fóramos parvos. Señores inspectores da consellería de Traballo e 
Benestar, como poden durmir vostedes tranquilos, cando saltan a listaxe coma 
se fose unha cousa normal. Ou é que non se lles presentou un expediente 
igualiño ó meu no mes de agosto (vacacións) e no mes de outubro xa estaba 
resolto, coa súa incapacidade recoñecida. Vaia que é de xulgado de garda.