O novo parque infantil da Alameda non cumple algunhas das medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente

19, Novembro 2019

Despois de case oito meses alégranos ver como o pasado sábado 16 de novembro xa se atopaba por fin rematada a reforma que se lle deu ao Parque Infantil da Alameda.

Máis dende o Círculo de Podemos do Carballiño vemos que dito Parque non cumpre con tódalas medidas de seguridade.

Debido a que os parques infantís son lugares destinados ao desfrute de nenos e nenas, é esencia que os fabricantes de os distintos aparatos de xogos cumpran unhas estritas medidas e respecten as normativas de seguridade de ditos parques. O obxectivo é garantir que dito lugar de xogo cumpra con tódolos requisitos para non poñer en perigo a integridade física dos nenos e nenas.

Pese a que no reino de España non existe un Real Decreto nin ningunha normativa vixente, en Galiza si temos un decreto propio para controlar a instalación e medidas de seguridade de estes parques basadas nas normativas UNE-EN 1176 e UNE-EN 1177. Este é o Decreto 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís, e o mesmo ben recollido no DOG 89, venres 9 de maio de 2003.

Pois ben, no artigo 3 punto 2 de dito decreto ben recollido que:
“Las superficies previstas para el juego deberán estar debidamente acotadas deuna forma segura y separadas del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento mínimo de 30 metros o bien a través de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de su acceso inmediato a la calzada.”

Si miramos os planos de dita obra, os cales se poden consultar na páxina web da Plataforma de Contratación do Sector Público co número de expediente 1164/2019, resulta que dende a rotonda ata a zona de xogos denominada zona 2, non existen eses 30 metros mínimos.

Pero claro está, que si non temos eses 30 metros, isto poderiamos solventalo mediante a colocación de medios naturales ou artificiales que protexan as nenas e nenos do perigo derivado de acceder á calzada.
Pois resulta que o valado que separa a zona 2 de xogos (onde está o castelo) non é totalmente pecho, como se pode comprobar nas seguintes fotos:

Para nós, aquí non se está a cumprir coa obriga de delimitar a zona de xogos para que a mesma sexa segura para as crianzas.
Pero non só atopamos certa carencia de medidas de seguridade no tocante a delimitar e protexer as zonas de xogos.
Tamén atopamos que un dos xogos pode presentar un potencial perigo á integridade física dos nenos e nenas que o usen. Falamos do revestimento metálico que cubre a cama elástica. Como podedes ver nas fotos presenta aristas metálicas que poden resultar perigosas.

Tamén apreciamos que o entramado metálico dos tobogáns do castelo poden resultar potencialmente perigosos e proclives a que nos mesmos se produzan esguices ou torceduras de membros.

Volvendo á normativa oficial, vemos como tampouco se cumpre co recollido no artigo 6 de o decreto 245/2003:

“ Señalización".
1. En los parques infantiles figurarán, de forma fácilmente legible, carteles que contengan, por los menos, las siguientes indicaciones: a) La situación del teléfono público más próximo.
b) La localización del centro sanitario más próximo y la indicación del número deteléfono de las urgencias sanitarias, en caso de accidente.
c) El número de teléfono del servicio encargado del mantenimiento y reparaciónde desperfectos del parque infantil.
d) La prohibición de circulación de vehículos de motor, y la limitación de uso debicicletas, patinetes y similares.
e) La prohibición de uso de los juegos a los mayores de edad.
f) La prohibición de acceso de animales a los parques infantiles.
g) La recomendación de uso de los juegos por tramos de edad.
h) La obligación de que los menores de tres años estén constantementeacompañados y supervisados por un adulto en el área de juego infantil.”

Non puidemos atopar na visita da cal tomamos as fotos dito cartel.
Tampouco atopamos en distintos elementos de xogos o que marca a lexislación vixente no seu artigo número 8:
“ Marcado".
Los equipos deberán marcarse de forma legible y permanente con la siguiente información, como mínimo:
-Nombre y dirección del fabricante representante autorizado.
-Referencia del equipo y año de fabricación.
-Marca de la línea de suelo.
-El número y la fecha de la norma de referencia.”

Expostos os nosos motivos de dúbidas con respecto a si o Parque Infantil da Alameda cumpre con todas as medidas en materia de seguridade, dende o Círculo de Podemos no Carballiño solicitamos que dende o grupo de goberno municipal se poñan as medidas de seguridade e de protección pertinentes para que dito parque infantil cumpra coas esixencias da lexislación vixente recollida nas normativas UNE-EN 1176 e UNE-EN 1177 e no Decreto 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís, polo ben e a seguridade das nosas nenos e nenas.

18 de novembro de 2019
Círculo de Podemos no Carballiño.