Agader abre o periodo de selección de propostas para o aproveitamento da aldea modelo de Cortegazas, no concello de Avión.

17, Marzo 2024

O Diario Oficial de Galicia (DOG) en de publiciar a resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependente da Consellería do Medio Rural, pola que se aproban as bases reguladoras do procedemento de concorrencia competitiva para a selección de propostas de cara ao aproveitamento de parcelas incorporadas na aldea modelo de Cortegazas, no concello de Avión.

Este proxecto de aldea modelo de Cortegazas-Avión terá como actividade principal o aproveitamento de gando en extensivo, compaxinándoo coas importantes masas de frondosas caducifolias existentes, cultivos complementarios ao gando e aproveitamento apícola. Como actividade secundaria, os cultivos leñosos como poden ser a plantación de árbores froiteiras, principalmente a plantación de castiñeiro para froito. Esta aldea modelo abrangue 17,88 hectáreas, distribuídas en 727 parcelas de 99 propietarios.

Cómpre engadir que poderán presentar propostas de aproveitamento as persoas físicas e xurídicas, as administracións públicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas traballadoras autónomas. Para o exercicio da súa actividade, os solicitantes deberán dispor das autorizacións, permisos ou licenzas administrativas preceptivas, estar inscritas nos rexistros públicos que sexan pertinentes, e cumprir con calquera outro requisito esixido polas disposicións aplicables. Canto ás propostas, deben axustarse á normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso e aos proxectos de ordenación produtiva aprobados para cada aldea modelo. O prazo para que a Xunta dite resolución expresa e a notifique será de cinco meses, a contar desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Ligazón á resolución no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240315/AnuncioO90-060324-000....