O Concello saca a concurso a licitación do contrato de xestión da recadación de impostos

5, Marzo 2018

O concurso resolveráse en base á oferta máis ventaxosa, mediante procedemento aberto e urxente.

A empresa adxudicataria terá ao seu cargo a xestión da recadación municipal no concello do Carballiño, en materia de multas de tráfico, e cobro do IAE e IBI, éste último o imposto polo que máis recada o municipio, o Imposto de Bens Inmobles.

O prazo de duración do contrato será por un ano máis outro de prórroga, cun máximo de dous anos.

O valor estimnado do contrato deste servizo de recadación municipal ascende a 511.000 euros máis o IVE.

As empresas intgeresadas teñen de prrazo 8 dias naturais, a partir deste 6 de marzo, para presentar as súas ofertas e demáis documentación requerida.