A oposición ven de solicitar a convocatoria dun pleno extraordinario para debatir 13 mocións

6, Decembro 2016

Os tres grupos da oposición -Polos veciños, PSOE e Fai O Irixo- solicitaron a convocatoria dun pleno extraordinario para que sexan tratadas as súas mocións,ante a ausencia de convocatorias de plenos ordinarios da corporación municipal do concello do Irixo.

A solicitude está acompañada da seguinte documentación:

FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA

PRIMEIRO: Que a lexislación vixente e anteriormente citada, contempla a posibilidade de que os concelleiros propoñan a celebración dun pleno extraordinario atendendo os seguintes puntos.

SEGUNDO.- Que a solicitude ten que estar firmada polo menos pola cuarta parte dos concelleiros da corporación.

TERCEIRO.- Que ningún concelleiro poderá solicitar máis de tres sesións extraordinarias do Pleno o ano.

CUARTO.- Que a convocatoria solicitarase por escrito, no que se especificará o asunto que a motiva e, no caso de que se pretenda adoptar un acordo, se incluirá o texto que se queira someter a debate a votación.

QUINTO.- Que a celebración do Pleno extraordinario non poderá demorarse máis de quince días hábiles dende que fora solicitado, e sen que se poida incorporar o asunto proposto na orde do día dun Pleno ordinario ou de outro extraordinario, se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.

SEXTO.- Que se o Sr. Alcalde presidente non convocase o Pleno extraordinario para a súa celebración no prazo sinalado, quedará automaticamente convocado para o décimo día hábil seguinte o da finalización de dito prazo, as doce horas.

SEPTIMO.- Que en ausencia do presidente ou de quen legalmente haxa de substituílo, o Pleno será presidido polo membro da Corporación de maior idade entre os presentes.

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMEIRO.- Que entendemos os grupos da oposición que o Sr. Alcalde de O Irixo, e o seu tenente de alcalde en especial, xunto co resto de concelleiros do partido popular, exercen o goberno do concello de O Irixo de forma despótica sen ningún respecto polos concelleiros da oposición que democraticamente foron elixidos polos veciños e veciñas de O Irixo.

SEGUNDO.- Que proba de esto e que o Sr. Alcalde arbitrariamente non inclúe nas sesións plenarias ordinarias as propostas e mocións da oposición, mocións que entendemos axudarían a mellorar a vida dos veciños e veciñas de O Irixo.

TERCEIRO.- Que entendemos unha falta de talante democrático e bo goberno que non se consulten as convocatorias das sesións plenarias e sen permitir conciliar a vida municipal e profesional de forma escandalosa e a sabendas de que se prexudica os concelleiros da oposición os que arbitrariamente se aceptan ou denegan as súas moción a hora de incluír na orde do dia das sesións plenarias.

CUARTO.- Que non se convoca Pleno de ordinario dende o pasado 31 agosto 2016, fai xa mais de 3 mes, e nesta ultima convocatoria non se incluíron varias mocións xa presentadas pola oposición, algunha dende hai mais de catro meses, acumulándose a data de hoxe 13 mocións da oposición que non se levan a pleno. Que tendo en conta o anteriormente exposto e que todas as mocións xa foron presentadas no rexistro do Concello e entendendo que se cumpren tódolos requisitos legais esixibles, solicitamos a convocatoria dun PLENO EXTRAORDINARIO coa orde do día que debe ser transcrita segundo se achega da forma seguinte:

1º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE O IRIXO PARA A REPARACIÓN REHABILITACIÓN DO CRUCEIRO DE ORROS, E CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN E POSTA EN VALOR DO ENTORNO E DO CRUCEIRO DA RUA E DA SUA PRAZA NA PARROQUIA DE LOUREIRO. (Rexistrouse o día 29 de xullo de 2016.)

2º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE O IRIXO PARA O MANTEMENTO, LIMPEZA E REPARACIÓN DAS HUMIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE O IRIXO. (Rexistrouse o día 12 de agosto de 2016.)

3º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE O IRIXO PARA A CONSTRUCCIÓN E/OU APERTURA DUN CENTRO DE DÍA NO IRIXO. (Rexistrouse o día 19 de agosto de 2016.)

4º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE O IRIXO PARA O RECOÑECEMENTO PÚBLICO CUNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE DA LABOR E IMPORTANCIA DA COOPERATIVA DE LOUREIRO E DO SEU FUNDADOR PARA O IRIXO. (Rexistrouse o día 9 de setembro de 2016.)

5º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE O IRIXO PARA A ORGANIZACIÓN DE REUNIÓNS INFORMATIVAS POR PARROQUIAS SOBRE BENEFICIOS E PERXUIZOS DA CONCENTRACIÓN PARCELARIA NO IRIXO. (Rexistrouse o día 23 de setembro de 2016.)

6º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE O IRIXO CON MOTIVO DO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. (Rexistrouse o día 4 de novembro de 2016.)

7º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE O IRIXO PARA A CONTRATACIÓN DAS EMPRESAS DO IRIXO NAS OBRAS PÚBLICAS DO CONCELLO DO IRIXO. (Rexistrouse o día 11 de novembro de 2016.)

8º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE O IRIXO PARA QUE SE REFORCE CON OUTRA AMBULANCIA O SERVIZO DE EMERXENCIAS DO PAC DO CARBALLIÑO DO QUE DEPENDE O IRIXO. (Rexistrouse o día 25 de novembro de 2016.)

9º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL DE FAI IRIXO PARA QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA INSTAR Á CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL PARA QUE PROCEDA Ó DRAGADO DE SEDIMENTOS DO LEITO DO RÍO VIÑAO Ó SEU PASO POLOS LUGARES DAS LAXAS E DA PONTE. (Rexistrouse o día 9 de agosto de 2016.)

10º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL DE FAI IRIXO PARA QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA QUE A XUNTA DE GALICIA ASUMA OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DO IRIXO. (Rexistrouse o día 12 de agosto de 2016.)

11º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL DE FAI IRIXO PARA QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA A CREACIÓN DE RUTAS DE ÁRBORES E FORMACIÓNS VEXETAIS SINGULARES DO CONCELLO DO IRIXO. (Rexistrouse o día 12 de agosto de 2016.)

12º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL DE FAI IRIXO PARA QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA A PRESTACIÓN DE AXUDAS Á MOBILIDADE DENTRO DO CONCELLO. (Rexistrouse o día 18 de outubro de 2016.)

13º.-MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL DE POLOS VECIÑOS PARA A CREACIÓN DUNHA ESCOLA TALLER AGROALIMENTARIA NO CONCELLO. (Rexistrouse o día 17 de xuño de 2016.)