Os socialistas instan ao concello do Irixo para que mellore a seguridade e sinalización nas estradas, propoñendo a execución de 23 actuacións

10, Novembro 2017

O Voceiro do Grupo Municipal Socialista do Concello do Irixo, Iago Fariñas Valiña, ven de presentar unha MOCIÓN PARA A MELLORA DA SEGURIDADE E SINALIZACIÓN DAS ESTRADAS DO IRIXO, en base á seguinte exposición de motivos:

PRIMEIRA.- Que o noso concello como administración máis próxima ó cidadán, debería velar polo benestar e a seguridade de tódolos veciños e veciñas do Irixo. Esto implica que os servicios públicos que presta e as infraestruturas propias e alleas situadas dentro do término municipal deben estar en perfecto estado, para o que o goberno municipal debe estar en todo momento vixiante para que esto sexa unha realidade.
SEGUNDA.- Que a realidade do Irixo é a deixadez do goberno municipal que non se preocupa, como sería de desexar, polo benestar e a seguridade de tódolos veciños e veciñas do Irixo, e esto é así cando observamos moitas estradas do concello de titularidade municipal ou de outras administracións pero situadas dentro do propio municipio, que están en mal estado ou non garanten un mínimo de seguridade para os usuarios das mesmas como sería desexable.
TERCEIRA.- Que o grupo socialista ven de salientar moitas destas fallas de seguridade e mostras de deixadez do goberno municipal na xestión de moitas estradas que percorren o noso concello de titularidade municipal ou de outras administracións ás que o concello debería requirir a mellora da seguridade ou condicións da mesma.
CUARTA.- Que lamentamos que o grupo de goberno no esté vixiante, nin teña intereses nin ganas de traballar polo benestar e a seguridade de tódolos veciños e veciñas do Irixo, neste e noutros moitos temas que nos ocupan apesares de que o goberno municipal ten tres membros con soldo que nos costan máis de 73 mil euros ó ano.
Que dito todo o anterior, e para garantir benestar e a seguridade de tódolos veciños e veciñas do Irixo, e non menos importante para evitar futuras desgrazas, cando se desprazan polas estradas do noso concello, o Grupo Municipal Socialista do Concello de O Irixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN instando ó Concello a:
1º.- Que o Pleno do Concello de O Irixo aprobe a mellora na seguridade e sinalización das estradas que recorren O Irixo no caso de ser titularidade municipal ou reclame a mesma ás administracións responsables da estrada de ser o caso e máis concretamente nos seguintes casos:

1. Colocación de varandas, barreiras de seguridade ou quita medos na estrada o seu paso polo río no Tellado de abaixo na parroquia de San Cosme.

2. Acometer o ensanche deste tramo tendo en contra que se produce o paso do río nunha curva estreita e sen ningunha protección.

3. Colocación de varandas, barreiras de seguridade ou quita medos na estrada o seu paso polo río na Costa na parroquia de San Cosme.

4. Colocación de varandas, barreiras de seguridade ou quita medos na estrada o seu paso previo á ponte da vía da tren nas inmediacións do velorio da parroquia de San Cosme.

5. Colocación de varandas, barreiras de seguridade ou quita medos na estrada das Laxas a Marnotes o seu paso polo regato á altura do túnel do tren do lado de Marnotes na parroquia do Campo.

6. Colocar no mesmo lugar dun espello para mellorar a visibilidade entre vehículos que saen do túnel e acceden ó mesmo.

7. Colocación dunhas reixas de ferro no canal de recollida de auga da cuneta da ponte do ferrocarril á altura da Laiña na parroquia do Campo.

8. Retirada da caseta depositada na cuneta da estrada ó pasar o Tellado á altura das antigas explanadas abandonadas na parroquia de San Cosme.

9. Retirada de tódalas sinais de obras, e saída de camións que aínda están colocadas dende as obras do Ave sen retirar, por exemplo na Lama, na parroquia do Campo e outros lugares do concello.

10. Pintado do paso de peóns nos principais acesos a servicios públicos do concello e outros establecementos de primeira necesidade.

11. Repintado do paso de peóns que en tempos existía diante da praza do concello e que na actualidade non existe polo paso do tempo.

12. Para mellorar a circulación de vehículos cando coinciden dous vehículos simultaneamente, debería estudiarse o desprazar medio metro ou un metro as barreiras de seguridade ou quita medos instaladas no tramo do ponte da vía do Ave o seu paso pola Lama - Laiña para mellorar a circulación no encontro de dous vehículos.

13. Repoñer no mesmo lugar a sinal que está tirada no inicio da ponte indicando o trazado da curva.

14. Colocación de barreiras de seguridade ou quita medos na estrada a Nogueiroa antes de chegar ó pobo ó pasar a ponte do río, polo desnivel terraplén que existe na estrada.

15. Colocación de barreiras de seguridade ou quita medos na estrada saíndo de Nogueiroa na primeira curva ante da ponte dirección Boborás.

16. Colocación de barreiras de seguridade ou quita medos na estrada a Parada de Labiote o seu paso polo fondo do pobo coincidindo cun camiño de paso paralelo máis baixo.

17. Colocación de barreiras de seguridade ou quita medos na estrada por enriba do pobo de Fontes na parroquia de Readegos.

18. Colocación de barreiras de seguridade ou quita medos na estrada pasando por Fontes antes de chegar a Barcia na parroquia de Readegos.

19. Colocación de barreiras de seguridade ou quita medos na estrada na curva por debaixo do pobo do Outeiro ate a entrada do pobo do Casar na parroquia de Readegos.

20. Colocación de barreiras de seguridade ou quita medos na estrada por enriba do pobo de Rivela na parroquia de Readegos.

21. Colocación de barreiras de seguridade ou quita medos na estrada de Saavedra a Dadín ó paso da estrada por un regato.

22. Sinalización da curva pronunciada na estrada de Baxin ó Tellado á altura do camiño da Esfarrapa na parroquia do Campo.